<h1>TIETOSUOJASELOSTE INCHCAPE MOTORS FINLAND OY</h1>


1. Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Inchcape Motors Finland Oy (“Inchcape” tai “me”) käsittelee henkilötietoja; mitä henkilötietoja Inchcape kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa, ja mitä oikeuksia rekisteröidylläon henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, joita Inchcape noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin Inchcape:n tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin myymälöissä, näyttelytiloissa, verkkosivuilla ja muissa verkkopalveluissa sekä markkinoinnin välityksellä (”Tuotteet” ja ”Palvelut”). Tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin henkilöihin, joiden henkilötietoja käsitellään Tuotteiden ja Palvelujen yhteydessä. Lisäksi tietosuojaselostetta sovelletaan palvelujentarjoajien ja muiden ulkoisten kumppaniemme edustajien henkilötietojen käsittelyyn.

Olemme sitoutuneet suojaamaan rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattamaan kaikessa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) (”tietosuoja-asetus”) ja muuta soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä. ”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (rekisteröityä) koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on määritelty.

Verkkosivustomme voi sisältää linkkejämyös ulkoisille verkkosivustoille ja palveluihin, joita operoivat muut organisaatiot, ja joita me emme hallinnoi. Tämä tietosuojaseloste ei sovellu niiden käyttöön, joten kehotamme tutustumaan niitä koskeviin tietosuojaselosteisiin. Emme vastaa muiden verkkosivustojen tai ulkoisten palvelujen tietosuojaselosteista tai -käytännöistä (vaikka siirryt niille käyttämällä verkkosivuillamme olevia linkkejä). Tarjoamme nämä linkit vain lisätietona palvellaksemme sinua paremmin.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö:

2.1. Rekisterinpitäjä:

Inchcape Motors Finland Oy
Y-tunnus: 0900989-6
Osoite: Ansatie 6a C, 01740 Vantaa, Suomi

Inchcape Motors Finland Oy kuuluu Inchcape PLC -konserniin, joka on maailmanlaajuinen jakelu- ja jälleenmyyntiyhtiö korkealuokkaisten ja luksusautojen alalla. Inchcape PLC:n pääkonttori sijaitsee Lontoossa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja yhtiö on listattu Lontoon pörssissä.

2.2. Yhteyshenkilö:

Mira Welling
Ansatie 6a C, 01740 Vantaa

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitukset

Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia kuhunkin käyttötarkoitukseen.Käsittelemme henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti pääasiassa seuraaviin tarkoituksiin:

• Asiakaspalvelu ja viestintä
• Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittäminen
• Asiakastyytyväisyyden mittaaminen
• Markkinointi mukaan lukien markkinatutkimukset, muu markkinoinnin edistäminen ja analyysit sekä statistiikan tuottaminen ja markkinoinnin tehon mittaaminen
• Verkkosivustomme käyttäjäkokemuksen parantaminen sekä verkkosivustomme käyttäjäliikenteen seuranta
• Jakelun strategian suunnittelu
• Tuotteisiin ja Palveluihin liittyvien tiedustelujen käsittely
• Takaisinsoitot ja palvelukampanjat
• Hallinnolliset toimenpiteet
• Takuu- ja tuotevastuuvelvollisuuksien hoitaminen
• Lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen (esim. kirjanpito ja muu erityislainsäädäntö) ja raportointivelvollisuuksien hoitaminen, kuten verolainsäädäntöön liittyvä raportointi
• Väärinkäytösten estäminen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on pääasiassa rekisteröidyn ja Inchcapen välisen sopimuksen toteuttaminen tai valmistelu ja Inchcapen oikeutetut edut. Oikeutettuihin etuihimme kuuluvat esimerkiksi Tuotteiden ja Palveluiden hallinnointi ja kehittäminen sekä tuotteisiimme tai palveluihimme liittyvien tiedustelujen hoitaminen sekä muu asiakaspalvelu ja asiakasviestintä sekä markkinointi ja markkinointitoimenpiteiden tehokkuuden ja sivustomme käyttäjäliikenteen seuranta. Kun käsittelemme henkilötietoja perustuen oikeutettuun etuun, punnitsemme käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat rekisteröidyille ja olemme arvioineet, että rekisteröityjen oikeudet ja edut eivät syrjäytä oikeutettua etua. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, mukaan lukien suoramarkkinointia.Annamme pyynnöstä lisätietoja tähän käsittelyyn liittyen.

Kun käsittelemme henkilötietoja lainsäännön vaatimusten noudattamiseksi tai takuu- ja tuotevastuuseen liittyvien velvoitteiden mukaisesti tai raportointivelvoitteidemme hoitamiseksi, käsittelyn oikeusperusteena on ensisijaisestioikeudellinen velvoite.

Kun henkilötietoja käytetään sähköiseen suoramarkkinointiin, markkinointi perustuu lain edellytysten mukaisesti suostumukseen, jonka voit perua milloin tahansa. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa tällaista suoramarkkinointia.

4. Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Keräämme rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Henkilötietoryhmätja esimerkkejä tietosisällöstä:

1. Yhteystiedot: nimi, muut yhteystiedot, syntymäaika ja asiointikieli
2. Yksilöintitiedot: kansallinen tunniste
3. Asiakassopimuksen tiedot ja laskutustiedot: laskun tunniste, velan määrä, takuutiedot
4. Ajoneuvo ja muu olennainen tuote- tai palvelutieto: ajoneuvon tunnistetieto ja rekisterinumero.
5. Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot: asiakastyyppi (yksityinen/yritys), asiakkaan työnantaja (leasing tarkoitukseen), asiakaspalaute, reklamaatiot ja muu asiakasviestintä
6. Markkinointitiedot: yhteystiedot ja markkinointimieltymykset, tapahtumat, kilpailut ja tutkimukset, markkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot
7. Sähköiset tunnistetiedot ja laitetiedot: evästetiedot, hakutiedot, käyttöjärjestelmä, palvelin ja domain, verkon selailutiedot, yleiset IP-osoitteeseen perustuvat paikannustiedot tai mobiililaitteesta saatu paikannustieto
8. Muu vapaaehtoinen tieto: muu rekisteröidyn toimittama henkilötieto (kuten toiveet ja mieltymykset)

Pääasialliset tietolähteet:

• Rekisteröity toimittaa meille tietoja esimerkiksi, kun hän ottaa yhteyttä meihin, vierailuiden tai Tuotteidemme ja Palveluidemme käytön yhteydessä sekä verkkosivustomme, sen chat-toiminnon ja yhteydenottolomakkeensekä sosiaalinen median kautta.
• Automaattisesti kerätyistä tiedot, jotka muodostuvat rekisteröidyn käyttäessä Tuotteitamme ja Palveluitamme esim. verkkosivuvierailut.
• Jälleenmyyjiltä saadut tiedot, kuten asiakassopimustiedot ja muilta kolmansilta osapuolilta saadut tiedot, kuten ajoneuvorekisteröintipalveluista ja muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä kolmansien osapuolten toimittajilta (esim. verkkosivujen ylläpito).

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään (esimerkiksi kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai ellei henkilötietoja tarvita oikeudenkäyntiä tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämistä varten. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa tai muutetaan anonyymeiksi.

Henkilötietojen säilyttämisen välttämättömyyttä, kuten myös tietojen oikeellisuutta tarkistetaan säännöllisesti. Asiakastietoja ja muuta asiakassopimuksiin liittyvää materiaalia säilytetään lakisääteisten ja sopimukseen perustuvien velvoitteiden ja vastuiden takia pääasiallisesti 10 vuoden ajan verovuoden tai kirjanpitokauden päättymisestä. Potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja säilytetään pääasiassa 12 kuukautta.

Yhteisöjen osalta rekisteröidyn henkilötietojen säilyttäminen on sidoksissa siihen, kuinka pitkään kyseinen rekisteröity toimii yhteisön edustajana Inchcapen suuntaan.

Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen säilytysajoista.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja voidaan siirtää Inchcape PLC-konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti.Lisäksi henkilötietoja luovutetaan automerkkien valmistajille, joita Inchcape PLC edustaa, kuten Mazda Motor Europe ja Jaguar & Land Rover Limited.

Inchcape voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai muille alihankkijoille. Henkilötietoja jaetaan palveluntarjoajillemme ja kolmansille osapuolille kuten jälleenmyyjille. Käytämme henkilötietojen käsittelyssä mm. seuraavia käsittelijöitä: Palvelu Plus Oy, Koodiviidakko Oy, Bisnode Finland Oy sekä Salesforce.comInc.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille lainsäädännön tai viranomaisen velvoittamissa tilanteissatai Tuotteidemme ja Palveluidemme väärinkäytösten selvittämiseksi sekäturvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan oikeudenkäyntien tai vastaavien oikeudellisten menettelyiden yhteydessä.

Mikäli Inchcape tai Inchcape PLC-konserni on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, voidaan henkilötietoja joutua luovuttamaan kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen siirtäminen ETA-alueen ulkopuolelle

Mikäli henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen tai perustuen EU-US Privacy Shield -järjestelyyn.

Seuraavat vastanottajat voivat käsitellä henkilötietoja ETA:n ulkopuolella: Mazda Motor Europe ja Jaguar & Land Rover Limited sekä Salesforce.com Inc. Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen siirroista ja suojamekanismeista.

7. Henkilötietojen suojaus

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia henkilötietojen turvaamiseksi. Varmistamme myös järjestelmiemme vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

Säilytämme tietoja lukituissa tiloissa, joihin pääsyoikeus on rajattu ainoastaan sinne oikeutetuille tahoille ja suojatuissa IT-ympäristöissä.IT-ympäristöt ovat suojattu palomuureilla ja muilla asianmukaisilla toimenpiteillä sekä kehittyneellä valvonnalla. Vaadimme myös palveluntarjoajiltamme asianmukaisia menetelmiä henkilötietojen suojaamiseksi.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on vaitiolovelvollisuus henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.Henkilötietoihin pääsy on rajoitettu vain niille työntekijöille, jotka tarvitsevat niitä suorittaakseen tehtävänsä. Työntekijöillä ja käsittelijöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

8. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet.

• Oikeus päästä tietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja sekä muut tietosuojalainsäädännön mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.Rekisteröidyllä on oikeus päästä henkilötietoihin ja saadajäljennös henkilötiedoista.

• Oikeus henkilötietojen oikaisuun. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista. Poistamme, korjaamme ja täydennämme myös oma-aloitteisesti havaitsemamme virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

• Oikeus henkilötietojen poistamiseen. Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista.Huomioithan, että mikäli henkilötietoja tarvitaan esimerkiksi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen erimielisyyden selvittämiseksi, ei poistopyyntöön pääsääntöisesti voida suostua.

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnössä on epäselvyyttä, yhtiö rajoittaa henkilötietoihin pääsyä.

• Oikeus tietojen siirtämiseen. Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia toimittamiensa, automaattisestikäsiteltävien henkilötietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, käsittelyn perustuessa rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen.

• Oikeus käsittelyn vastustamiseen.Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vastustaa tietynlaista henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa profilointia. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaahenkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

• Oikeus peruuttaa suostumus. Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus perua antamansa suostumus. Suostumuksen perumisella ei ole vaikutusta sitä aiemmin suoritettuun käsittelyyn. Lisäksi rekisteröity voi kieltää suoramarkkinoinnin ja voi perua sähköistä suoramarkkinointia koskevan suostumuksen noudattamalla markkinointiviestintään sisältyviä ohjeita (esim. sähköpostiin tai tekstiviestiin liitetty tilauksen peruuttamistoiminto).

Oikeuksien käyttäminen

Voit lähettää pyynnön käyttämällä sähköistä lomakettamme www.jaguar.fi/tietojen-tarkastus.

Voit myös lähettää pyynnön kirjeitse käyttämällä kappaleessa 2 annettuja yhteystietoja. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Voimme pyytää tarpeen mukaan lisätietoja voidaksemme täyttää edellä mainitut pyynnöt.

Käsittelemme pyyntösi saatuamme kaikki pyyntöösi liittyvät tarpeelliset tiedot (ml. henkilöllisyyden varmistaminen). Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta.

Jos pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan erikseen. Voimme kieltäytyä käsittelemästä pyyntöjä, jotka ovat suhteettoman toistuvia, kohtuuttomia tai ilmeisen perusteettomia.

9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti. Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan joutua muuttamaan ajoittain tarpeen vaatiessa.Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Pääsääntöisesti muutokset ovat saatavilla verkkosivustollamme, jossa tämä tietosuojaseloste on julkaistu.

Tietosuojaseloste on julkaistu 25.5.2018.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 21.02.2020. Tietosuojaselosteen aiempi versio, joka oli voimassa 25.5.2018 – 21.02.2020, on saatavilla täältä.

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Keräämme sivustollamme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka selaimesi tallentaa päätelaitteeseesi käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi.

Pysyvä eväste (”persistent cookie”) tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle määritellyksi ajanjaksoksi, joka voi vaihdella istunnon kestosta muutamaan vuoteen, taikka siihen saakka, kunnes käyttäjä poistaa evästeen. Istuntokohtainen eväste (”session cookie”) tallennetaan käyttäjän selaimen välimuistiin istunnon ajaksi.

Evästeiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

• Käyttäjän IP-osoite;
• Kellonaika;
• Käytetyt sivut ja niillä käytetty aika;
• Selaintyyppi, päätelaitteesi käyttöjärjestelmä;
• Mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut sivustolle, ja mihin verkko-osoitteeseen käyttäjä siirtyy sivuston käyttämisen jälkeen;
• ja miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut sivustolle.

Sivustomme saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä (”kolmannen osapuolen evästeet”). Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustollamme.
Mihin tarkoituksiinkäytämme evästeitä?

Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Pyrkimyksenämme on näin kehittää palveluamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi.Evästeiden pääasiallisetkäyttötarkoitukset:

• Sivuston toiminnan varmistaminen
• Toiminallisuuksien tarjoaminen käyttäjille
• Analytiikkasekä suorituskyvyn ja kävijämäärien mittaaminen
• Keino kohdentaa mainontaa ja markkinointia vastaanottajalle relevantilla tavalla sekä rajoittaa mainontaa
• Mainonnan ja kampanjoiden tehon mittaaminen

Evästeet kolmansien osapuolien sivuilla

Sivustollamme käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään myös oman mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Toimimme yhteistyössä verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella mainoksiamme voidaan kohdentaa aiempaan verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille verkon käyttäjille, joita mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös sivustomme ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Sivustolla käytetyt evästeet

Olemme jaotelleet käyttämämme evästeet niiden käyttötarkoitusten mukaan seuraavan jaotuksen mukaisesti:

1. Välttämättömät evästeet
2. Toimivuusevästeet
3. Analytiikkaevästeet
4. Mainonta- ja kohdentamisevästeet

Välttämättömät evästeet

Välttämättömät evästeet ovat tarpeellisia sivustomme toiminnan kannalta. Ilman näitä evästeitä sivustommeei toimi suunnitellulla tavalla. Välttämättömien evästeiden käyttötarkoituksena on mahdollistaa perustoiminallisuuksien toiminta.

Eväste: Tarjoja Käyttötarkoitus Voimassa
cookies-accepted Liana Ilmoitus keksien käytöstä IstuntoToimivuusevästeet

Toimivuusevästeiden käyttötarkoituksena on tarjota parempia ja yksilöllisempiä toimintoja.

Eväste: Tarjoja Käyttötarkoitus Voimassa
giosg_chat_id_xxxx Giosg Chat 2 vuotta
giosg_gid_xxxx Giosg Chat 2 vuotta
giosg_gsessid_xxxx Giosg Chat 2 vuotta
giosg_sgid_xxxx Giosg Chat 2 vuottaAnalytiikkaevästeet

Analytiikkaevästeiden käyttötarkoituksena on kerätä tietoa palveluidemme käyntimääristä ja esimerkiksi sivustoillemme tulevan liikenteen lähteistä. Analytiikkaevästeet auttavat meitä mm. ymmärtämään, kuinka palveluissamme liikutaan ja mittamaan palveluidemme suorituskykyä. Niiden avulla pystymme kehittämään palveluitamme.

Yhteistyökumppanimme ja me voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, kuinka tehokkaita lähetetyt mainoksemme ovat. Tässä tarkoituksessa voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

• Tieto siitä, kuinka monta kertaa tietty mainos on näytetty selaimessa;
• Tieto siitä, onko mainos avattu tai uutiskirje; ja
• Tieto siitä, johtiko mainoksen avaaminen tuotteen ostamiseen verkkokaupassa

Eväste: Tarjoja Käyttötarkoitus Voimassa
_utma Google UTM 2 vuotta
_utmb Google UTM 30 minuuttia
_utmc Google UTM Istunto
_utmt Google UTM 10 minuuttia
_utmz Google UTM 6 kk


Mainonta- ja kohdentamisevästeet

Mainonta- ja kohdentamisevästeiden käyttötarkoituksena on tarjota sisältöä, joka on lähempänä kiinnostuksen kohteitasi. Käytämme evästeitä kohdentaaksemme sinulle relevantimpaa mainontaa sekä mainonnan rajoittamiseen.

Sivustomme sisältää myös sellaisten mittaus- ja seurantapalveluiden sekä mainosverkostojen asettamia evästeitä, joiden perusteella voidaan analysoida sitä, miten olet toiminut sivustollamme tai mitkä asiat ovat kiinnostaneet sinua sijoittaaksesi sinut kohderyhmään. Näiden tietojen perusteella sinulle voidaan kohdentaa mainontaa myös kolmansien osapuolien palveluissa.

Eväste: Tarjoja Käyttötarkoitus Voimassa
_fbp Facebook Seuranta 1 tunti


Evästeiden käytön hallitseminen ja kohdennetun mainonnan estäminen

Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdentamiseen. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Voit esimerkiksi sallia vain ensimmäisen osapuolen evästeet.

Jos et halua evästeitä tallennettavan laitteellesi, voit säätää selaimesi asetuksista, että evästeet eivät tallennu selaimellesi (ns. ingocnito tai private browsing-asetus). Mobiililaitteiden osalta voit myös säätää laitteesi ja sovelluksiesi asetuksia seurantaominaisuuksiin liittyen.

Lisäksi voit tyhjentää evästeet selaimesi asetuksista. Huomioithan kuitenkin, että evästeiden tyhjentäminen ei lopeta tietojen keruuta, vaan kerääminen alkaa uudelleen käytettäessä sivustoamme.

Lisätietoja evästeiden hallinnasta, estämisestä ja tyhjentämisestä löydät selaimesi ohjeista. Alla linkit yleisesti käytettyjen selainten ohjeisiin evästeiden hallinnasta.

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari


Voit halutessasi estää evästeiden tallentumisen Google Analytics –analytiikka työkaluun lataamalla ja asentamalla selaimeesi add-on –lisäosan. Lisäosan löydät esimerkiksi täältä.

Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen Youronlinechoices-sivustolla, johon pääset tästä.

Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi. Kohdentamisen estäminen ei myöskään estä mainonnan näkymistä sivustollamme, niiden sisältö ei vaan välttämättä ole niin kiinnostavaa sinulle.

Lisätietoja

Annamme mielellämme lisätietoja evästeiden käytöstä. Yhteystiedot tietosuojaselosteen kohdassa 2.