Haluaisitko auttaa meitä parantamaan sivustoamme vastaamalla lyhyeen kyselyymme?

Land rover

500 merkkiä jäljellä

Kiitos arvokkaasta palautteestasi

TIETOSUOJASELOSTE
INCHCAPE MOTORS FINLAND OY

1. Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Inchcape Motors Finland Oy (“Inchcape” tai “me”) käsittelee henkilötietoja; mitä henkilötietoja Inchcape kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa, ja miten rekisteröity voi hallita käsittelyä. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, jota Inchcape noudattaa henkilötietojen käsittelyssä
Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin Inchcape:n tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin myymälöissä, näyttelytiloissa, verkkosivuilla ja muissa verkkopalveluissa sekä markkinoinnin välityksellä (”Tuotteet” ja ”Palvelut”). Tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin henkilöihin, joiden tietoja käsitellään (”rekisteröity”) edellä mainittujen Tuotteiden ja Palvelujen yhteydessä. Lisäksi tietosuojaselostetta sovelletaan palvelujen tarjoajiemme edustajien ja ulkoisten kumppaniemme henkilötietojen käsittelyyn.

Olemme sitoutuneet suojaamaan rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattamaan kaikessa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) (”tietosuoja-asetus”).

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (rekisteröity) koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja on määritelty. Esimerkkejä henkilötiedoista ovat: nimi, paikkatieto, sähköpostiosoite ja syntymäaika.

Verkkosivustomme voi sisältää linkkejä verkkosivuille/verkkosivustoille ja palveluihin, joita operoivat muut organisaatiot, ja joita me emme hallinnoi. Tämä tietosuojaseloste ei sovellu niiden käyttöön, joten kehotamme tutustumaan niiden tietosuojaselosteisiin. Emme vastaa muiden verkkosivustojen tai palvelujen tietosuojaselosteista tai käytännöistä (vaikka siirryt niille käyttämällä verkkosivuillamme olevia linkkejä). Me tarjoamme nämä linkit vain lisätietona palvellaksemme sinua paremmin.


2. Rekisterinpitäjä ja tietosuojasta vastaava henkilö:

2.1. Rekisterinpitäjä:

Inchcape Motors Finland Oy
Y-tunnus: 0900989-6
Osoite: Ansatie 6a C, 01740 Vantaa, Finland

Inchcape Motors Finland Oy kuuluu Inchcape PLC -konserniin, joka on maailmanlaajuinen jakelu- ja jälleenmyyntiyhtiö korkealuokkaisten ja luksusautojen alalla. Inchcape PLC:n pääkonttori sijaitsee Lontoossa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja on listattu Lontoon pörssissä.

2.2. Yhteyshenkilö:

Mira Welling
Ansatie 6a C, 01740 Vantaa

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitukset

Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on kerätty tai hankittu, ja käsittelemme tietoja lakien ja säädösten mukaisesti pääasiassa seuraaviin tarkoituksiin:

• asiakaspalveluun ja viestintään
• tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen
• asiakastyytyväisyyden mittaamiseen
• markkinointiin kuten markkinatutkimukset, markkinoinnin edistäminen ja analyysi sekä statistiikan tuottaminen
• verkkosivujemme vierailusi käyttäjäkokemuksen parantaminen
• jakelun strategian suunnittelu
• Tuotteisiin ja Palveluihin liittyvien tiedustelujen käsittely
• takaisinsoitot ja palvelukampanjat
• hallinnolliset toimenpiteet
• takuu- ja tuotevastuuvelvollisuuksien hoitaminen
• lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen (esim. kirjanpito ja muu erityislainsäädäntö) ja raportointivelvollisuuksien hoitaminen kuten verolakeihin liittyvä raportointi
• väärinkäytösten estäminen

Käsittelyn perusteena on rekisteröidyn ja Inchapen välisen sopimuksen toteuttaminen tai valmistelu ja Inchapen oikeutetut edut.

Kun käsittelemme henkilötietoja sovellettavan lain vaatimusten ja / tai lakien ja määräysten mukaisesti ja / tai takuu- ja tuotevastuuseen liittyvien velvoitteiden mukaisesti ja / tai raportointivelvoitteidemme mukaisesti, käsittelyn perusteena on oikeudellinen velvoite.

Oikeutettuihin etuihimme kuuluvat Tuotteiden ja Palveluiden hallinnointi ja kehittäminen sekä toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä tuotteisiimme tai palveluihimme liittyvien tiedustelujen hoitamiseen.

Kun henkilötietoja käytetään sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten ottamalla yhteyttä sähköpostitse), markkinointi perustuu lain edellytysten mukaisesti suostumukseesi (opt-in), jonka voit perua milloin tahansa. Sinulla on myös oikeus vastustaa tällaista markkinointia, ja se on mahdollista tehdä myös etukäteen (opt-out).

Tarkoituksenamme ei ole kerätä erityisiä (arkaluonteisia) henkilötietoja, mutta rekisteröidyt voivat luovuttaa meille tällaisia tietoja vapaaehtoisesti, jolloin niiden käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Sellaisten henkilötietojen käsittelyn osalta, joihin olet antanut suostumuksesi, voit perua sen, milloin tahansa, jonka jälkeen emme enää jatka tietojesi käsittelyä kyseiseen tarkoitukseen. Ks. alla olevat ohjeet (Rekisteröidyn oikeudet). Noudatamme pyyntöäsi, mikäli meillä ei ole lain mukaista perustetta kieltäytyä noudattamasta sitä.

4. Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Keräämme rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.
Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

Henkilötietoryhmä: Esimerkkejä tietosisällöstä

1. Yhteystiedot: Nimi, yhteystiedot, syntymäaika ja asiointikieli
2. Yksilöintitiedot: Kansallinen tunniste
3. Asiakassopimuksen tiedot ja laskutustiedot: Laskun tunniste, velan määrä, takuutiedot
4. Ajoneuvo ja muu olennainen tuote- tai palvelutieto: Ajoneuvon tunnistetieto ja rekisterinumero.
5. Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot:  Asiakastyyppi (yksityinen/yritys), asiakkaan työnantaja (leasing tarkoitukseen), asiakaspalaute, valitukset ja muu asiakasviestintä
6. Markkinointitiedot: Yhteystiedot ja markkinointimieltymykset, tapahtumat, kilpailut ja tutkimukset, markkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot
7. Sähköiset tunnistetiedot ja laitetiedot: Evästetiedot, hakutiedot, käyttöjärjestelmä, palvelin ja domain, verkon selailutiedot, yleiset IP-osoitteeseen perustuvat paikannustiedot tai mobiililaitteesta saatu paikannustieto
8. Muu vapaaehtoinen tieto: Muu rekisteröidyn toimittama henkilötieto (kuten toiveet ja mieltymykset)

Keräämme henkilötietoja seuraavista lähteistä:

• Rekisteröity toimittaa meille tietoja, kun hän ottaa yhteyttä meihin, vierailee meillä, käyttää Tuotteitamme ja Palvelujamme (mukaan lukien verkkopalvelut ja sosiaalinen media) ja osallistuu markkinointiimme.
• Automaattisesti kerätyt tiedot rekisteröidyn käyttäessä Tuotteitamme ja Palvelujamme esim. verkkopalvelut ja verkkosivuvierailut.
• Jälleenmyyjiltä saadut tiedot kuten asiakassopimustiedot ja muilta kolmansilta osapuolilta saadut tiedot kuten paikalliset ajoneuvorekisteröintipalvelut ja muut julkiset ja yksityiset rekisterit sekä kolmansien osapuolten toimittajat (esim. verkkosivujen ylläpito).

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään (esimerkiksi erityislainsäädäntöön, kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai ellemme tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa tai muutetaan anonyymeiksi (tunnistamattomaksi).

Tietojen säilyttämisen välttämättömyyttä myynnin ja markkinoinnin tarkoituksiin kuten myös tietojen oikeellisuutta tarkistetaan säännöllisesti. Asiakastietoja ja muuta asiakassopimuksiin liittyvää materiaalia säilytetään lakisääteisten ja sopimukseen perustuvien velvoitteiden ja vastuiden takia pääasiallisesti 10 vuoden ajan verovuoden / kirjanpitokauden päättymisestä. Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään pääasiassa 12 kuukautta.

Yhteisöjen osalta rekisteröidyn henkilötietojen säilyttäminen on sidoksissa siihen, kuinka pitkään kyseinen rekisteröity toimii yhteisön edustajana Inchape:n suuntaan.

Yksityiskohtaisemmat säilytysajat toimitetaan pyydettäessä.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Inchape PLC-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä henkilötietojasi.

Inchape voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille. Inchape varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

Henkilötietoja jaetaan palveluntarjoajillemme ja kolmansille osapuolille kuten jälleenmyyjille. Jaamme henkilötietoja mm. seuraaville käsittelijöille: Palvelu Plus Oy, Koodiviidakko Oy ja Bisnode Finland Oy.

Henkilötietoja voidaan erityistapauksissa joutua luovuttamaan esim. viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa.
Lisäksi henkilötietoja siirretään automerkkien valmistajille, joita Inchcape PLC edustaa kuten Mazda Motor Europe ja Jaguar & Land Rover Limited.

Muut tiedonsiirrot

Mikäli Inchape on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä se voi joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan siirtää kolmansille osapuolille lakisääteisten velvoitteiden tai viranomaisten määräysten johdosta ja mahdollisten Tuotteittemme ja Palvelujemme väärinkäytösten selvittämiseksi kuten myös tuotteiden ja palvelujen turvallisuuden varmistamiseksi.
Tiedonsiirto EU/ETA:n ulkopuolelle

Mikäli henkilötietoja siirretään Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen ja/tai perustuen EU-US Privacy Shield -järjestelyyn.

Seuraavat vastanottajat voivat käsitellä henkilötietoja EU/ETA:n ulkopuolella: Mazda Motor Europe ja Jaguar & Land Rover Limited.

7. Henkilötietojen suojaus

Olemme sitoutuneet noudattamaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön tietoturvavaatimuksia ja teemme kaikki vaadittavat toimenpiteet varmistaaksemme rekisteröityjen henkilötietojen turvallisuuden ja tämän tietosuojaselosteen mukaisuuden.

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia henkilötietojen turvaamiseksi.

Säilytämme tietoja lukituissa tiloissa, joihin pääsyoikeus on rajattu ainoastaan sinne oikeutetuille tahoille, ja suojatuissa IT-ympäristöissä.
IT-ympäristöt on suojattu palomuureilla ja muilla asianmukaisilla toimenpiteillä sekä kehittyneellä monitoroinnilla. Vaadimme myös palveluntarjoajiltamme asianmukaisia menetelmiä rekisteröityjen henkilötietojen suojaamiseksi.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Henkilötietoihin pääsy on rajoitettu vain niille työntekijöille, jotka tarvitsevat niitä suorittaakseen tehtävänsä. Työntekijöillä ja käsittelijöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

8. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet.

Oikeus päästä tietoihin ja tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa.
Oikeus tietojen oikaisuun ja tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista.
Rekisterinpitäjä poistaa, korjaa ja täydentää myös oma-aloitteisesti havaitsemansa käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Oikeus tietojen siirtämiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, yhtiö rajoittaa tietoihin pääsyä.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus perua antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn. Perumisella ei ole vaikutusta sitä aiemmin suoritettuun käsittelyyn. Rekisteröity voi koska tahansa perua minkä tahansa suostumuksena ottamalla yhteyttä meihin kappaleessa 2 annettuihin yhteystietoihin.

Rekisteröity voi myös kieltäytyä kaikesta suoramarkkinoinnista ja voi perua sähköistä suoramarkkinointia koskevan suostumuksen noudattamalla markkinointiviestintään sisältyviä ohjeita (esim. sähköpostiin tai tekstiviestiin liitetty tilauksen peruuttamistoiminto).

Oikeuksien käyttäminen

Voit lähettää pyynnön käyttämällä sähköistä lomakettamme www.landrover.fi/tietojen-tarkastus

Voit myös lähettää pyynnön kirjeitse käyttämällä kappaleessa 2 annettuja yhteystietoja. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Voimme pyytää tarpeen mukaan lisätietoja voidakseen täyttää edellä mainitut pyynnöt.

Käsittelemme pyyntösi saatuamme kaikki pyyntöösi liittyvät tarpeelliset tiedot (ml. henkilöllisyyden varmistus). Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien.

Voimme kieltäytyä käsittelemästä pyyntöjä, jotka ovat suhteettoman toistuvia, kohtuuttomia tai ilmeisen perusteettomia.

9. Sivustolla käytettävät evästeet

Keräämme Sivustolla käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.
Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa päätelaitteeseesi käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Pyrkimyksenämme on näin kehittää palveluamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:
• käyttäjän IP-osoite;
• kellonaika;
• käytetyt sivut ja niillä käytetty aika;
• selaintyyppi, päätelaitteesi käyttöjärjestelmä;
• mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut Sivustolle, ja mihin verkko-osoitteeseen käyttäjä siirtyy Sivuston käyttämisen jälkeen;
• ja miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut Sivustolle

Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustollamme.

Evästeet kolmansien osapuolien sivuilla

Sivustollamme käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään myös oman mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Toimimme yhteistyössä verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella mainoksiamme voidaan kohdentaa aiempaan verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille verkon käyttäjille, joita mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös Sivustomme ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Yhteistyökumppanimme ja me voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, kuinka tehokkaita lähetetyt mainoksemme ovat. Tässä tarkoituksessa voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

• tieto siitä, kuinka monta kertaa tietty mainos on näytetty selaimessa;
• tieto siitä, onko mainos avattu; ja
• tieto siitä, johtiko mainoksen avaaminen tuotteen ostamiseen verkkokaupassa

Evästeiden ja kohdennetun mainonnan estäminen

Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdentamiseen.
Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.

Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen alempana olevan linkin kautta. Kohdentamisen estämisen jälkeen sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainoksia ei ole valittu kiinnostusalueidesi mukaan.

Voit estää kohdentamisen täällä : http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset.

Google analyticsin estäminen

Voit halutessasi estää evästeiden tallentumisen Google Analytics –analytiikka työkaluun lataamalla ja asentamalla selaimeesi add-on –lisäosan. Lisäosan löydät esimerkiksi täältä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti. Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan joutua muuttamaan ajoittain tarpeen vaatiessa. Kaikki muutokset ovat saatavilla verkkosivuillamme, jossa tätä tietosuojaselostetta julkaistaan. Mikäli muutamme käsittelyn tarkoitusta, pyydämme rekisteröidyiltä erillisen suostumuksen.

Tietosuojaseloste on julkaistu 25.5.2018.
 

 

© Inchcape Motors Finland Oy

Haluaisitko auttaa meitä parantamaan sivustoamme vastaamalla lyhyeen kyselyymme?

Land rover

500 merkkiä jäljellä

Kiitos arvokkaasta palautteestasi